SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

ATATÜRK İÇİN NE DEDİLER?


İÇ BA­SIN­DAN
   “Eşsiz Kah­ra­man Ata­türk, vatan sana min­net­tar­dır.”  İsmet İnönü (Cum­hur­baş­ka­nı)
   “Biz O’nu bir in­san­dan üstün gör­me­ye alış­mış­tık. Çünkü bize im­kan­sız şey­le­rin de müm­kün ol­du­ğu­nu öğ­ret­miş­ti. Yıl­lar­dan beri hayal et­mek­ten bile kork­tu­ğu­muz büyük iş­le­ri ge­çek­leş­tir­miş­ti.”    Nu­rul­lah Ataç
   “O’na, ”Ordu yok” de­di­ler, “ya­pı­lır” dedi; “Para yok” de­di­ler. “Bu­lu­nur” dedi; “Düş­man çok “ de­di­ler, “ye­ni­lir” dedi ve bütün de­dik­le­ri oldu.”                    İ. Habib Sevük
   “Çok­tan, pek çok­tan beri bu mil­let bir oğ­lu­nun ki­şi­li­ğin­de böy­le­si­ne ki­şi­li­ği­ni bul­ma­mış­tı.”            Yahya Kemal Be­yat­lı
   “Türk ulusu, Ata­türk’te iki yüz­yıl bek­le­di­ği kur­ta­rı­cı­yı bul­muş­tur. Ata­türk’ün eseri, bir bütün ola­rak, tek bir ke­li­me­de top­la­na­bi­lir: “Kur­tu­luş!”         Falih Rıfkı Atay
   “Ana­la­rın, kız kar­deş­le­rin yüz­le­ri siyah pe­çe­liy­di; Yaz­gı­la­rı, çar­şaf­la­rı gibi ka­ray­dı… Çi­le­le­ri çoktu, hak­la­rı az… Be­ğen­me­di. Yüz­le­ri­ni açtı, ak etti. Hakta on­la­ra er­kek­ler­le eşit­lik sağ­la­dı; Yaz­gı­la­rı­nı ak etti.” 
                                 Ruşen Eşref Ünay­dın
   “Genç, ih­ti­yar her­kes ölür. Ama Ata­türk’ün bu ulusa aşı­la­dı­ğı kal­kın­ma ve yük­sel­me inan­cı asla ölmez.”       Yaşar Nabi Nayır
   Ata­türk dü­şün­ce­le­ri ile bit­me­yen in­san­dır. 
                                    Orhan Seyfi Orhon
   Ger­çe­ğe giden bütün yol­lar O’nda bir­le­şi­yor. O’nda ta­mam­la­nı­yo­ruz. O’na sır­tı­nı çe­vi­ren dü­şün­ce biz­den de­ğil­dir.   Cahit Tan­yol
Ata­türk, di­na­mik bir ruha sa­hip­tir. O’na tu­tu­nan insan ol­du­ğu yerde kal­maz. Ata­türk, ge­liş­ti­ri­ci ve ge­niş­le­ti­ci bir dü­şün­ce­ye sa­hip­tir. O’nun ar­ka­sın­dan gi­den­ler ge­ri­de kal­maz.    Cemal Gür­sel (Cumhurbaşkanı) 
---------------------------------------------------------
Ce­na­ze Me­ra­si­mim
Bizim av­lu­dan mı kal­ka­cak ce­na­zem? 
Nasıl in­di­re­cek­si­niz beni üçün­cü kat­tan? 
Asan­sö­re sığ­maz tabut, 
mer­di­ven­ler da­ra­cık... 
Belki av­lu­da diz­bo­yu güneş ve gü­ver­cin­ler ola­cak, 
belki kar ya­ğa­cak çocuk çığ­lık­la­rıy­la dolu, 
belki ıslak as­fal­tıy­la yağ­mur. 
Ve av­lu­da çöp bi­don­la­rı du­ra­cak her za­man­ki gibi. 
Kam­yo­na, yerli ge­le­nek­le yüzüm açık yük­le­ne­cek­sem, 
bir şey dam­la­ya­bi­lir al­nı­ma bir gü­ver­cin­den; uğur­dur. 
Bando gelse de, gel­me­se de ço­cuk­lar ge­lecek ya­nı­ma, 
me­rak­lı­dır ölü­le­re ço­cuk­lar. 
Ba­ka­cak ar­kam­dan mut­fak pen­ce­re­miz. 
Bal­ko­nu­muz ge­çi­recek beni ça­ma­şır­la­rıy­la. 
Ben bu av­lu­da bah­ti­yar ya­şa­dım bi­le­me­di­ği­niz kadar. 
Av­lu­daş­la­rım, uzun ömür­ler di­le­rim he­pi­ni­ze...
                                    Nazım Hik­met
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 231