• Ana Sayfa
  • »
  • ATATÜRKÇÜ’NÜN EL KİTABI

ATATÜRKÇÜ’NÜN EL KİTABI


1937

4 Ha­zi­ran. T.C. Zi­ra­at Ban­ka­sı Ka­nu­nu kabul edil­di.
6 Ha­zi­ran. An­ka­ra’da bir Tıp Fa­kül­te­si ku­rul­ma­sı­na iliş­kin yasa kabul edil­di.
17 Ha­zi­ran. İstan­bul Ka­dı­köy Su Şir­ke­ti­nin dev­let­çe satın alın­ma­sı­na iliş­kin söz­leş­me im­za­lan­dı.
1 Tem­muz. Fev­zi­pa­şa-Mey­da­nı­ek­bez, Top­rak­ka­le-İsken­de­run de­mir­yo­lu dev­let­çe satın alın­dı.
8 Tem­muz. Tah­ran’da Tür­ki­ye-Irak-İran-Af­ga­nis­tan ara­sın­da Sa­da­bat Paktı im­za­lan­dı.
12 Eylül. Tun­ce­li’nde ayak­la­nan Seyit Rıza ve ar­ka­daş­la­rı tes­lim oldu. 15 Kasım’da asıl­dı­lar.
1 Ekim. Irmak (Ça­ta­lağ­zı-Zon­gul­dak) de­mir­yo­lu açıl­dı.
9 Ekim. Na­zil­li Basma Fab­ri­ka­sı Ata­türk’ün eliy­le açıl­dı.
25 Ekim. İsmet İnönü baş­ba­kan­lık­tan ay­rıl­dı. Celal Bayar baş­ba­kan­lı­ğa ge­ti­ril­di.
23 Ara­lık. De­niz­bank Ka­nu­nu çı­ka­rıl­dı.

1938

24 Ocak. İzmir Te­le­fon Şir­ke­ti dev­let­çe satın alın­dı.
1 Şubat. Gem­lik Suni İpek Fab­ri­ka­sı Ata­türk’ün de bu­lun­du­ğu tö­ren­le açıl­dı.
4 Şubat. Bura Me­ri­nos Fab­ri­ka­sı, Ata­türk’ün eliy­le açıl­dı.
11 Nisan. Üs­kü­dar ve Ka­dı­köy (İstan­bul) Su Şir­ke­ti dev­let­çe satın alın­dı.
23 Mayıs. İstan­bul Elekt­rik Şir­ke­ti dev­let­çe satın alın­dı.
1 Ha­zi­ran. Dev­let­çe satın alı­nan Sa­va­no­ra yatı İstan­bul’a geldi. (Ata­türk has­ta­lı­ğı­nı bu yatta ge­çir­miş­tir. Yat, 1980’e kadar okul ge­mi­si ola­rak kul­la­nıl­dı. Şimdi bir şir­ket iş­le­ti­yor.)
16 Ha­zi­ran. Kadın ha­va­cı­mız Sa­bi­ha Gök­çen, tek ba­şı­na uçak­la Bal­kan tur­ne­si­ne çıktı; 21 Ha­zi­ran’da İstan­bul’a döndü.
20 Ha­zi­ran. Ulu­sal bay­ram­lar ve genel ta­til­le­re iliş­kin ya­sa­ya bir ek yasa çı­ka­rı­la­rak 19 Mayıs günü, Genç­lik Bay­ra­mı ola­rak be­nim­sen­di.
24 Ha­zi­ran. Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi’ni kuran yasa çı­ka­rıl­dı.
28 Ha­zi­ran. Ce­mi­yet­ler Ka­nu­nu kabul edil­di.
24 Ağus­tos. De­mir­yo­lu Kemah’a ulaş­tı. 8 Ekim’de Er­zin­can’a vardı.
2 Eylül. Ba­ğım­sız Hatay Dev­le­ti’nin Mil­let Mec­li­si ilk top­lan­tı­sı­nı yaptı. (1918’de Fran­sız­lar­ca işgal edi­len bu böl­ge­nin ba­ğım­sız bir dev­let ol­ma­sı­nı sağ­la­mak için Tür­ki­ye, Fran­sa ile Mil­let­ler Ce­mi­ye­ti’ne baş­vur­muş­tu. Ba­ğım­sız Hatay Dev­le­ti, Fran­sız­lar­la ya­pı­lan an­laş­ma ile 30.6.1039’da Tür­ki­ye’ye ka­tıl­dı. 7.7.1939’da yasa ile Tür­ki­ye’nin bir ili oldu).
28 Ekim. An­ka­ra Rad­yo­su ya­yı­na baş­la­dı. (Tür­ki­ye’de ilk kez 1927’de İstan­bul ve An­ka­ra’da radyo ya­yın­la­rı baş­la­mış, 9.6.1937’de Tel­siz ya­sa­sı çı­ka­rıl­mış­tı).
10 Kasım. Ata­türk, İstan­bul’da öldü. 11 Kasım’da İsmet İnönü cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.
23 Kasım. De­mir­yo­lu Er­zin­can’a vardı.
                              Devam edecek

Kay­nak: S.N.Ö. Ata­türk­çü­nün El Ki­ta­bı. s.62-63
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 15