SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • EKONOMİ-TİCARET ENDÜSTRİ-TARIM

EKONOMİ-TİCARET ENDÜSTRİ-TARIM


   *Yeni Tür­ki­ye dev­le­ti, te­mel­le­ri­nin süngü ile değil, sün­gü­nün dahi da­yan­dı­ğı ik­ti­sat­la ku­ra­cak­tır. (1923 Vakit, sayı 1855)
   “Mus­ta­fa Kemal Cum­hu­ri­ye­tin ila­nın­dan 8 ay önce İzmir’de, 17 Şubat 1923’de “İzmir İkti­sat Kong­re­si”’nin top­lan­ma­sı­nı sağ­la­mış, açış ko­nuş­ma­sı­nı yap­tık­tan sonra, Kong­re Baş­ka­nı Kazım Ka­ra­be­kir Paşa’ya, “Biz as­ker­ler,gö­rü­yo­ruz ve an­lı­yo­ruz ki, mem­le­ket ik­ti­sa­di­ya­tı­nın tat­min­kâr (ye­ter­li) olma zo­run­lu­lu­ğu­nu, diğer mes­lek­le­rin önün­de ve üs­tün­de gör­mek­te­yiz. Bu ha­ki­kat, üs­tü­mü­ze al­dı­ğı­mız vatan mü­da­fa­ası­nın za­ru­re­ti­dir. Bu gün harp bit­miş, zafer ka­za­nıl­mış­tır. Bu za­fe­ri ka­zan­mış in­san­la ola­rak biz­ler, bizim dı­şı­mız­da­ki­ler­den daha derin ve daha man­tık­lı kav­ra­mı­şız­dır ki, ik­ti­sa­den ye­ter­li ol­ma­yan, bir ül­ke­nin is­tik­lal ve ha­ya­ti­ye­ti her zaman teh­li­ke­de­dir. Biz­ler bu kong­re do­la­yı­sıy­la da bu ger­çek­le­ri, bu­ra­da top­lan­mış ordu dı­şın­da bütün mes­lek, sanat meş­gu­li­yet er­ba­bı­na apa­çık an­lat­ma­lı­yız. Is­rar­la an­lat­ma­lı­yız ki; harp sa­na­yii, ti­ca­ret ve sa­na­yi ha­ya­tı­nın her sa­ha­sın­da, mem­le­ke­tin im­kân­la­rı na­za­ri­ye­den (te­ori­den/ku­ram­dan) kur­ta­rı­lıp fi­ilen vatan hiz­me­tin­de ol­maz­sa, o mem­le­ket her zaman is­ti­la­ya uğ­ra­ya­bi­lir ve boş­luk­lar kanla öde­nir. Bu mil­let artık böy­le­si­ne fe­la­ket­ler­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır” de­miş­ti. 
   *Ger­çek­ten Türk ta­ri­hi araş­tı­rı­lır­sa, bütün yük­se­liş ve al­ça­lış se­bep­le­ri­nin bir eko­no­mi me­se­lin­den başka bir şey ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lır. (Vakit, 19 Şubat 1923)
   *Ar­ka­daş­lar; kı­lıç­la fetih ya­pan­lar ye­nil­me­ye ve ne­ti­ce iti­ba­riy­le mev­ki­le­ri­ni on­la­ra bı­rak­ma­ya mec­bur­dur­lar. (İkdam, 20 Şubat 1923)
   *Bi­li­yor­su­nuz ki, Mi­sak-i Milli (Ulu­sal And), mil­le­tin is­tik­la­li­ni temin eden ve bunu temin ede­bil­mek için eko­no­miy­le ge­liş­me­si­ne mani olan bütün se­bep­le­ri bir daha ve ka­ti­yen geri dö­nü­şü ol­ma­mak üzere yok eden bir ka­nun­dur. (İkdam, 20 Şubat 1923)
   *Efen­di­ler; si­ya­si, as­ke­ri, za­fer­ler ne kadar büyük olur­sa olsun, eko­no­miy­le ba­şa­rı­ya ulaş­tı­rı­la­maz­sa, or­ta­ya çıkan za­fer­ler ka­lı­cı ola­maz. (İkdam, 20 Şubat 1923)
   *Efen­di­ler, dahil ol­du­ğu­muz halk dev­rin­de, milli ta­ri­hi­mi­zi ya­za­bil­mek için ka­lem­le­ri­miz sa­ban­lar ola­cak­tır. (İkdam, 20 Şubat 1923)
   *İkti­sa­di­yat, ik­ti­sa­di­yat di­yo­ruz… Fakat ar­ka­daş­lar ik­ti­sat demek her şey de­mek­tir. Ya­şa­mak için bütün in­san­lar için ne la­zım­sa, on­la­rın ta­ma­mı demek, zi­ra­at de­mek­tir, ti­ca­ret de­mek­tir, iş de­mek­tir. Her şey de­mek­tir. (ikdam, 20 Şubat 1923)
   *Za­fe­rin va­sı­ta­sı yal­nız kı­lıç­tan olan mil­let­ler, bir gün gel­di­ği yer­den ko­vu­lur, rezil edi­lir, sefil ve pe­ri­şan olur. (Ata­türk Dik­ta­tör müdür? A. M. Kum­ral s,54) 
*Eko­no­mik kal­kın­ma, Tür­ki­ye’nin hür, müs­ta­kil, ya da kuv­vet­li, daima daha re­fah­lı Tür­ki­ye ide­ali­nin bel­ke­mi­ği­dir. (1937 S.D.s,383)
Kay­nak: M. Se­lim­be­yoğ­lu (Anı­lar­la Ata­türk) s.48-49 (De­va­mı haf­ta­ya)
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 126