SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

HARF İNKILÂBI


   Bu gö­re­vi ya­par­ken de dü­şü­nü­nüz ki, bir mil­le­tin yüzde yir­mi­si okuma yazma bilir, yüzde sek­se­ni bil­mez­se bu ayıp­tır… bu yan­lış­lık­la­rı dü­zel­te­ce­ğim, bunu ya­par­ken de bütün yurt­taş­la­rı­mı bu işe ka­tıl­mış gör­mek is­te­rim. Mil­le­ti­miz, ya­zı­sı ve dü­şün­ce­siy­le, ger­çek ye­ri­nin uy­gar­lık dün­ya­sın­da ol­du­ğu­nu ispat ede­cek­tir diye oku­ma­sı­nı bi­ti­ren Falih Rıfkı, büyük bir alkış ka­sır­ga­sı ile ye­ri­ne otur­du. Her­kes­te büyük bir mem­nun­luk se­vinç vardı. Ata­türk ağır ağır ayağa kalk­tı. Tek­rar bir alkış ka­sır­ga­sı… Ar­ka­sın­dan derin bir ses­siz­lik… Me­rak­lı ba­kış­lar… Ata­türk ko­nuş­ma­ya baş­la­dı. Elin­de rakı ka­de­hi vardı.
Ka­de­hi­mi mil­le­ti­min sağ­lı­ğı­na ve hu­zu­ru­na kal­dı­rı­yo­rum. Es­ki­den gizli gizli yer­ler­de içip çe­şit­li ah­lak­sız­lık­lar yapan iki yüzlü in­san­lar vardı. Ben sah­te­kar de­ği­lim. Ka­de­hi­mi hal­kı­mın şe­re­fi­ne kal­dı­rı­yo­rum. Mil­le­ti­min şe­re­fi­ne içi­yo­rum dedi. 
   Üç ay için­de eski ya­zı­nın kal­ka­ca­ğı­nı ilan etti. Son­ba­har­da bütün okul­lar­da ders­le­rin yeni al­fa­be ile oku­tul­ma­sı ka­ra­rı ve­ril­di. Öğ­ret­men­ler şaş­kın­dı. Ken­di­le­ri bile bil­mi­yor­lar­dı. Yeni ya­zı­yı öğ­ren­ci­le­re nasıl öğ­re­te­cek­ler­di. Ne kitap vardı ne de bun­la­rı basma ola­na­ğı. Fakat, “Bir­şe­ye karar ver­mek, ba­şar­ma­nın ya­rı­sı­dır” diye boşa de­me­miş­ler. Ata­türk bütün mil­let­ve­kil­le­ri­ni seçim böl­ge­le­ri­ne gön­der­di. Yeni al­fa­be­nin öğ­re­til­me­si­ni ve pro­pa­gan­da­nın ya­pıl­ma­sı­nı bütün mil­let­ve­kil­le­rin­den is­te­di. Yur­dun her böl­ge­sin­de gece okul­la­rı açıl­dı. Mus­ta­fa Kemal de Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda kara tah­ta­sı­nın ba­şı­na geçti.    Bütün dev­let gö­rev­li­le­ri­ne yeni al­fa­be­den sınav ya­pıl­dı. Yur­dun her kö­şe­sin­de açı­lan mil­let mek­tep­le­ri ile bir mil­yo­nu aşan insan yeni al­fa­be­yi öğ­ren­di. Dip­lo­ma aldı. Ço­cuk­lar daha çabuk öğ­ren­di. Anne ba­ba­la­rı­na onlar öğ­ret­men­lik yaptı. Böy­le­ce yeni yazı, yeni Türk al­fa­be­si 1928 yı­lı­nı kasım ayın­da ya­sa­laş­tı. Ata­türk’ün rü­ya­sı üç ay gibi kısa za­man­da ger­çek­leş­ti.
   Yeter ki iste! O zaman ha­yal­ler daima ger­çek­le­şir. Ata­türk çok iyi dü­şü­nür, ha­ya­li­ni kurar, uz­man­la­ra da­nı­şır sonra da ka­ra­rı­nı ve­rir­di. Karar ver­dik­ten sonra da hiç­bir engel onu dur­du­ra­maz­dı.

(Der­le­yen Mine Se­lim­be­yoğ­lu Lord Kin­ross’un Ata­türk adlı ki­ta­bın­dan) s.21
Ta­ri­hi ha­tır­lat­ma­lar:
-1933 6 Şubat : Ge­ri­ci bir gru­bun Bursa’da Türk­çe ezana karşı tepki gös­ter­me­si üze­ri­ne Gazi, Bursa’ya geldi ve “BURSA NUTKU” ola­rak bi­li­nen ünlü ko­nuş­ma­sı­nı yaptı. 
-1934 9 Şubat : Bal­kan Paktı im­za­lan­dı.
-1932 11 Şubat: Halk Ev­le­ri açıl­dı.
-1925 13 Şu­bat-31 Mayıs : Şeyh Sait İsyanı, Cum­hu­ri­yet’e karşı ge­ri­ci kal­kış­ma.
-1925 16 Şubat: Türk Tay­ya­re Ce­mi­ye­ti (Türk Hava Ku­ru­mu) ku­rul­du. 
-1923 17 Şu­bat-4 Mart: Tür­ki­ye (İzmir) İkti­sat Kong­re­si.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 635