SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • HÜRRİYET İSTİKLAL MİLLİ HAKİMİYET

HÜRRİYET İSTİKLAL MİLLİ HAKİMİYET


. Biz Türk­ler, bütün ha­ya­tı­mız bo­yun­ca hür­ri­yet ve is­tik­la­le tim­sal olmuş bir mil­le­tiz. (Nutuk, s. 424)
. Ne kadar zen­gin ve Mü­ref­feh (re­fah­lı) olur­sa olsun is­tik­bal­den mah­rum bir mil­let, me­de­ni in­san­lık kar­şı­sın­da uşak olmak mev­ki­in­den yük­sek bir mu­ame­le­ye li­ya­kat(hak) ka­za­na­maz. (Nutuk, s. 9)
. Hür­ri­yet ol­ma­yan bir mem­le­ket­te, ölüm ve iz­mih­lal (yı­kıl­ma) var­dır. Her te­lak­ki (gö­rü­şün) kur­tu­luş şansı hür­ri­yet­tir. (1906, S.D.)
. Ni­ha­yet­siz (Son­suz) bir hür­ri­yet ta­sav­vur olu­na­maz (dü­şü­nü­le­mez).
. Tür­ki­ye halkı asır­lar­dan beri hür ve müs­ta­kil ya­şa­mış ve is­tik­la­li, ya­şa­mak için şart say­mış bir kav­min kah­ra­man ev­lat­la­rı­dır. (Vakit, 21 Ha­zi­ran 1922)
. Ha­ta­lı yolda yü­rü­me­nin ne­ti­ce­si mut­la­ka, mem­le­ket ve mil­le­tin bütün hay­si­ye­tin­den ve bütün ya­şa­ma gü­cün­den uzak kal­ma­sı­na sebep olur. (Nutuk, s.386)
. Tam is­tik­lal de­di­ği­miz zaman, tabii, si­ya­si, mali, ik­ti­sa­di, adli, as­ke­ri ve tam se­fer­ber­lik kast olun­ma­lı­dır. (Nutuk, s.386)
. Hür­ri­yet ve is­tik­lal benim ka­rak­te­rim­dir. (Hâ­ki­mi­yet-i Mil­li­ye, 23 Ha­zi­ran 1921)
. Benim mil­le­ti­mi esir etmek is­te­yen her­han­gi bir mil­le­tin, bu ar­zu­sun­dan vaz­ge­çin­ce­ye kadar, aman­sız düş­ma­nı­yım. (Hâ­ki­mi­yet-i Mil­li­ye, 23 Ha­zi­ran 1921)
. Mil­let­le­rin esir­li­ği üze­ri­ne ku­rul­muş mü­es­se­se­ler her ta­raf­ta yı­kıl­ma­ya mah­kûm­dur. (İkdam, 1 Eylül 1921) 
. Yeni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin öz cev­he­ri, ka­yıt­sız, şart­sız hâ­ki­mi­yet­tir. (1923) 
. Cum­hu­ri­yet, fikir ser­best­li­ği ta­ra­fı­dır. (Vakit, 2 Ara­lık 1923)
. Mil­le­tim kendi kur­du­ğu dev­le­ti ve onun is­tik­ba­li­ni mu­ha­fa­za edi­yor ve ile­le­bet (son­su­za kadar) mu­ha­fa­za ede­cek­tir. (Nutuk, s. 432)
. Yeni Tür­ki­ye’nin artık kendi hayat ve sa­ade­tin­den başka dü­şü­necek bir şeyi yok­tur. (Nutuk, s.433)
. Cum­hu­ri­yet, fa­zi­let­tir, sul­tan­lık korku ve teh­di­de müs­te­nit (da­ya­nan) bir ida­re­dir. (Cum­hu­ri­yet, 15 Ekim 1925)
. Bir mil­le­te, şe­re­fin, hay­si­ye­tin, na­mu­sun ve in­san­lı­ğın vücut ve beka (son­suz­luk) bu­la­bil­me­si, mut­la­ka o mil­le­tin 
hür­ri­yet ve is­tik­ba­li­ne sahip ol­ma­sıy­la ka­im­dir (ayak­ta du­ra­bi­lir). (Hâ­ki­mi­yet-i Mil­li­ye, 24 Nisan 1921)
“Mus­ta­fa Kemal’in bu sözü Hâ­ki­mi­yet-i Mil­li­ye mu­ha­bi­ri­ne ver­di­ği mü­la­kat­tan alın­mış­tır.”
Kay­nak: M. Se­lim­be­yoğ­lu (Anı­lar­la Ata­türk s.26-27)

DOST­LUK 

Biz haber et­me­den ha­be­ri­mi­zi alır­sın,
yedi yıl­lık yol­dan kuş­ ka­na­dıy­la ge­lir­sin.

Gö­zü­mü­zün di­lin­den anlar,
eli­mi­zin sır­rı­nı bi­lir­sin.

Na­mus­lu bir kitap gibi güler,
al­nı­mı­zın te­ri­ni si­ler­sin.

O gider, bu gider, şu gider,
dost­luk, sen yanı ba­şı­mız­da ka­lır­sın

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 236