SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • SEÇİM GÜ­VENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

SEÇİM GÜ­VENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?


   Ül­ke­miz­de ya­pı­lan her seçim dö­ne­min­de seçim gü­ven­li­ği­ne iliş­kin eleş­ti­ri­ler dile ge­ti­ril­mek­te­dir; çöpte ya­kıl­mış halde bu­lu­nan oylar, tra­fo­ya giren ke­di­ler ne­de­niy­le ke­si­len elekt­rik­ler, seçim son­ra­sı oy­la­rın ça­lın­dı­ğı­na iliş­kin iti­raz­lar, ıslak im­za­lı seçim sonuç tu­ta­nak­la­rı­nın SEÇSİS (bil­gi­sa­yar prog­ra­mı­na) ha­ta­lı gi­ril­di­ği­ne dair id­di­alar, mü­hür­süz oy ve zarf­la­rın bir parti le­hi­ne sa­yıl­dı­ğı­na iliş­kin şi­kâ­yet­ler, mü­ker­rer oy kul­la­nıl­dı­ğı id­di­ala­rı ne yazık ki de­mok­ra­si ta­ri­hi­mi­zin ka­na­yan bir ya­ra­sı­dır.
   Bu id­di­alar hemen hemen tüm se­çim­le­ri­miz­de dile ge­ti­ril­mek­te, si­ya­set­çi­le­rin bir kısmı bu id­di­ala­rın doğru ol­ma­dı­ğı­nı, seçim sis­te­min­de bu id­di­ala­rı doğ­ru­la­ya­cak boş­luk­la­rın bu­lun­ma­dı­ğı­nı, bu id­di­alar doğru olsa bile so­nu­cu et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni söy­le­se de seç­me­nin an­lam­lı bir kıs­mın­da seçim so­nuç­la­rı ile il­gi­li kuşku ya­rat­tı­ğı da açık­tır. 
   Ne yazık ki seç­me­nin kuş­ku­la­rı­nı ar­tı­rır bi­çim­de 30 Mart 2014 yerel se­çim­le­rin­de; Ya­lo­va ve Ağrı il­le­ri ile Çan­kı­rı’nın Şa­ba­nö­zü, Bay­burt’un Ay­dın­te­pe, Bit­lis’in Gü­roy­mak, Sivas’ın Ulaş ve Tokat’ın Ye­şil­yurt İlçe­le­ri­ne se­çim­ler, ya­pı­lan iti­raz­la­rın haklı ol­ma­sı ne­de­niy­le iptal edil­miş ve 1 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hin­de bu­ra­lar­da­ki se­çim­ler ye­ni­len­miş­tir.    Sağ­lık­lı seçim yap­ma­nın ve sağ­lık­lı kabul edi­le­bi­lir sonuç al­ma­nın olmaz ise ol­ma­zı ka­nı­mız­ca artık seç­me­nin bu ko­nu­da so­rum­lu­luk alma zo­run­lu­lu­ğu­dur. Ata­türk’e ve bize ema­net et­ti­ği Cum­hu­ri­yet’e sahip çık­ma­nın yolu san­dı­ğa sahip çık­mak­tan geç­mek­te­dir.    
   Bu ne­den­le tüm du­yar­lı seç­men­le­ri gö­re­ve davet edi­yo­ruz. Sa­de­ce bir gü­nü­nü­zü Cum­hu­ri­yet için ayı­rın ve san­dık ku­rul­la­rın­da görev alın. Bu bir günü ço­cu­ğu­nu­zun ge­le­ce­ği için ayı­rın ve san­dı­ğa sahip çıkın, oyu­nu­za sahip çıkın, ge­le­ce­ği­ni­zi çal­ma­la­rı­na engel olun.

YİNE SANA DAİR 
(NAZIM HİKMET)

Sende; ben, kutba giden bir ge­mi­nin ser­gü­zeş­ti­ni,
Sende; ben, ku­mar­baz ma­ce­ra­sı­nı ke­şif­le­rin,
Sende uzak­lı­ğı,
Sende; ben, im­kan­sız­lı­ğı se­vi­yo­rum.

Gü­neş­li bir or­ma­na dalar gibi dal­mak göz­le­ri­ne,
Ve kan ter için­de, aç ve öf­ke­li,
Ve bir avcı iş­ta­hıy­la etini diş­le­mek senin.

Sende, ben, im­kan­sız­lı­ğı se­vi­yo­rum,
Fakat asla ümit­siz­li­ği değil...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 266