SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.08.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • SON KAL­PAK­SIZ KU­VA-Yİ MİLLİYECİLER

SON KAL­PAK­SIZ KU­VA-Yİ MİLLİYECİLER


   24 Ocak 1993’de araş­tır­ma­cı ga­ze­te­ci­li­ğin ön­cü­sü, Ata­türk Dev­rim ve İlke­le­ri’nin ödün­süz sa­vu­nu­cu­su, Ga­ze­te­ci-Ya­zar Uğur Mumcu; ara­cı­na ko­nu­lan bom­ba­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu, ha­in­ce-sin­si­ce kat­le­dil­di. Tür­ki­ye, ayağa kalk­tı. Mil­yon­lar sel olup aktı. Türk mil­le­ti, tek yürek olup hay­kır­dı: 
   “Tür­ki­ye la­ik­tir laik ka­la­cak”
   “Uğur­lar ölmez”
   “Gen­ciz güç­lü­yüz Ata­türk­çü­yüz”
   Si­ya­si­ler, namus söz­le­ri ver­di­ler. De­di­ler ki: “Katil ya da ka­til­le­ri bu­la­ca­ğız.” İkti­dar­lar de­ğiş­ti, ara­dan 26 yıl geçti. Bize göre katil ya da ka­til­ler malum… Ama, ay­dın­la­tı­la­ma­mış bir ci­na­yet ola­rak kaldı Uğur Mumcu su­ikas­tı. Uğur Mumcu, ya­şa­mı bo­yun­ca Türk Ay­dın­lan­ma­sı­nın önün­de­ki en­gel­le­ri yık­mak için ça­lış­tı. Dev­le­tin iti­ba­rı­nı dü­şün­mek ye­ri­ne dü­şü­ren po­li­ti­ka­cı­la­ra karşı çıktı. Te­rö­rün her tür­lü­sü­ne savaş açtı. 
   31 Ocak 1990’da yine ha­in­ler iş ba­şın­day­dı. Ata­türk­çü, ulu­sal­cı, de­mok­rat ve dev­rim­ci, ho­ca­la­rın ho­ca­sı, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği’nin Ku­ru­cu Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. Mu­am­mer Aksoy, evine gi­re­cek­ken apart­ma­nın için­de vü­cu­du­na yö­ne­len kur­şun­lar­la şehit edil­di. 
   Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği’ni ku­ra­lı henüz 7 (yedi) ay ol­muş­tu. Ça­lış­ma­la­rı, ça­ba­la­rı belli ki ka­ran­lık­tan bes­le­nen güç odak­la­rı­nı ür­küt­müş­tü. Yok edil­me­si ge­re­ki­yor­du. Prof. Dr. Mu­am­mer Aksoy’un kat­le­dil­me­si tüm Tür­ki­ye’yi yasa boğdu. Mu­am­mer Aksoy ci­na­ye­ti, 1980 son­ra­sı aydın kat­li­am­la­rı­nın ilk hal­ka­sıy­dı. Ci­na­yet ay­dın­la­tı­la­bil­sey­di, son­ra­ki aydın kat­li­am­la­rı ya­şan­ma­ya­cak­tı. 
   Yine, si­ya­si­ler üzün­tü­le­ri­ni ilet­ti­ler. Ci­na­ye­ti ay­dın­lat­ma sözü ver­di­ler. Fakat, sonuç de­ğiş­me­di. Bizce ma-lum olan ha­in­ler, açığa çı­kar­tıl­ma­dı. 
    Prof. Dr. Mu­am­mer Aksoy’un öl­dü­rül­me­si en başta Uğur Mumcu’yu de­rin­den et­ki­le­di. Uğur Mumcu, Mu­am­mer Aksoy için “ kal­pak­sız Ku­va-yi Mil­li­ye­ci­le­rin son tem­sil­ci­siy­di” de­miş­ti. Mu­am­mer Aksoy ci­na­ye­ti ay­dın­la­tı­la­ma­dı­ğı için, Uğur Mumcu da ma­ale­sef aynı ka­de­ri pay­laş­tı. 
   24-31 Ocak Ada­let ve De­mok­ra­si Haf­ta­sı ola­rak kabul edil­di. 24 Ocak 2001’de Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dü­rü Ali Gaf­far Okkan da şehit edil­di. Ali Gaf­far Okkan Cum­hu­ri­yet, Ata­türk ve ulus dev­let ko­nu­la­rın­da has­sa­si­yet sa­hi­biy­di. Yurt­taş­la­rın sev­gi­si­ni, say­gı­sı­nı ve gü­ve­ni­ni ka­zan­mış­tı. Bir Em­ni­yet Mü­dü­rü’nün hem ulus dev­le­ti sa­vun­ma­sı hem de Ata­türk Dev­ri­mi’ne bağ­lı­lı­ğı bölge ve Tür­ki­ye üze­ri­ne pro­je­le­ri olan ke­sim­ler­ce hoş kar­şı­lan­ma­dı. Göz göre göre şehit edil­di. Ali Gaf­far Okkan ci­na­ye­ti de faili bel­liy­ken meç­hul kaldı. Di­yar­ba­kır’da 2001’de doğan 2.500 ço­cu­ğa Ali Gaf­far adı ve­ril­di. 
   Ocak ayı, acı­la­rı bal ey­le­ye­rek, Ata­türk Dev­rim ve İlke­le­ri’ne, üni­ter dev­let ya­pı­mı­za, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne, insan hak ve öz­gür­lük­le­ri­ne, de­mok­ra­si­ye her ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun sahip çıkma za­ma­nı­dır. 
   Tüm yurt­se­ver kurum ve ku­ru­luş­la­rı, yurt­taş­la­rı­mı­zı Ata­türk­çü Dü­şün­ce ça­tı­sı al­tın­da güç bir­li­ği yap­ma­ya, ka­ran­lık güç odak­la­rı­na karşı omuz omuza mü­ca­de­le et­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz. 2019, milli mü­ca­de­le­ye baş­la­ma­mı­zın 100. ve Der­ne­ği­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 30. yı­lı­dır. Ada­let ve De­mok­ra­si için mü­ca­de­le­nin tam za­ma­nı­dır. 
NE MUTLU TÜR­KÜM DİYENE
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 199