Komisyon raporunu açıkladı

Karasu Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 Yılı Denetim Raporu’nun ayrıntıları belli oldu. Rapor, 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda meclis üyelerine sunuldu. Pandemi dolayısıyla mecliste okunmayan raporda 31 Mart yerel seçimleri öncesi ve sonrasında yapılan harcamalara yönelik yapılmış kıyaslamalarla, rapor ekinde sunulan tablolardaki İller Bankası’na olan borç dolayısıyla bankaca yapılan yüksek miktarlı kesintiler dikkat çekiyor.

Komisyon raporunu açıkladı
banner189

   Ak Partili üye Yakup Ayar’ın başkanlığını yaptığı komisyonda aynı partiden Esra Bıyıklıoğlu ve Murat Kaçar ile CHP’den Mustafa İngenç ve MHP’den İsmet Günaydın görev yaptı. 16 Ocak 2020’de başlayan denetim 31 Mart 2020’de tamamlandı. Toplam 34 iş günü çalışan Denetim Komisyonu 41 maddeden oluşan raporunda belediye yönetimine çeşitli tavsiyelerde bulundu. Bilindiği gibi bir önceki yıla ait denetim raporları yönetime tavsiyede bulunuyor ve bilgi olarak meclise sunuluyor; rapor hakkında bir görüşme yapılmıyor. Ancak belediye başkanı ve meclis üyeleri gördükleri usulsüzlükler konusunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabiliyor.

Sonuç ve Öneriler başlığı altında tespit edilmiş bazı önemli eksiklikler ve önerilerle ilgili maddelerle bunlara ait tablolar şöyle:

-Ruhsata aykırı bulunarak yıkım karan alınmış binaların adet ve yüzdeleri tablo halinde raporda yer almaktadır. Encümen kararlarının uygulanması zorunlu olduğu göz önüne alındığında yıkım kararlarının gerçekleşme oranının yetersiz olduğu görülmüştür.

-Özel Kalem Müdürlüğü harcamaları incelendiğinde özellikle medya-reklam, yemek ve ulaşım giderlerinin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde M Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ’ne uyulmadığı görülmüştür. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında bu konularda hassasiyet gösterildiği memnuniyetle tespit edilmiştir.

-Belediye tahsilatlarında sadece el makbuzları kullanılmış olup, yazar kasa ve fiş kullanılmadığı görülmüştür. Belediye sınırları içerisindeki pazar yerleri haricinde sadece İlçe Otobüs terminali işletmesinde el makbuzları ile işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Makbuzlara ait kayıtların sisteme zamanında işlendiği görülmüştür. İncelenen makbuzların bir koçanında matbaa hatası ile fazla makbuz oluşturulduğu anlaşılmıştır.

-Belediye taşınmazlarına ait 2019 yılı kiralama işlemleri incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde 31 adet kiralama ihalesinin olduğu, kiralamalar sonucunda 622.141,21 TL tahsil edildiği tespit edilmiştir. İcra takibine düşen kiracının olmadığı anlaşılmıştır. Belediyesi tarafından 769.001,00 TL işgaliye harcı tahsil edilmiştir.

-Denetim Komisyonu çalışmalarında belediyenin birimleri arasında koordinasyon eksikliği olduğu tespit edilmiştir. 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun 13. maddesinde de bu konuya vurgu yapılmış ancak gereken ilgi gösterilmemiştir.

-Karasu Belediyesi iştiraki olan KARSAŞ Denetim Komisyonu yetkisinde olmadığı İçin gellr-gider hesaplan incelenememiştir. Ancak bu konu hakkında bağımsız denetim şirketleri yolu İle denetiminin yaptırılması tavsiye edilmektedir. KARSAŞ şirketi Karasu Belediyesinin iştiraki olduğundan yıllık bilanço ve gelir-gider hesapları ile alakalı belediye meclisinin bilgilendirilmesi uygun olacaktır.

-Karasu Belediyesi yönetimi organizasyon şemasında bulunan isimlendirme ile Mali hizmetler bütçe kullanımlarında yapılan isimlendirmelerin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir, örnek olarak; organizasyon şemasında Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak görülen birimin, bütçe harcamalarında ise Çevre Koruma Hizmetleri olarak adlandırıldığı tespit edilmiştir.

-Karasu Belediyesi Hizmet Araçlarının araç takip sistemine entegre edilerek üst yöneticiler tarafından izlenebilir hale getirilmesi şeffaflık açısından faydalı olacaktır. Burada kastedilen her araç için dosya oluşturularak yapılan tüm bakım, tamir ve yedek parça alım işlemlerinin bu dosyaya kaydı yapılarak takip edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu şekilde oluşturulan dosyalar dijital ortama aktarılarak ita amirleri tarafından takibi sağlanabilecektir. Ayrıca bu işlemler sonucunda ihale yoluyla alımı yapılacak ürünlerin hazırlığı da kolaylaştırılmış olacaktır.

-Encümen kararlarında Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 2SS9 sayılı kanunun 6. Maddesine göre ceza uygulaması yapılmış olup, uygulanan idari para cezalarının ilgili yıla ait sınır değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir. 2559 sayılı kanunun 6. Maddesinde belirtilen aykırılıkların tekrarı halinde uygulanan idari para cezalarının artırılarak uygulanması gerekirken cezalar aynı miktarda bırakılmıştır.

-Encümen kararlarında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 2559 sayılı kanunun 6. Maddesine göre idari ceza uygulanması gerekirken, 5326 sayılı kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası uygulandığı tespit edilmiştir. Yapılan bu uygulama bahsi geçen yasalara aykın olduğu gibi aynı zamanda belediyenin gelir kaybına da neden olmaktadır.

-2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da belirtildiği gibi imar planında park alanı olarak belirlenen yerin belediye tarafından kiraya verildikten sonra mevzuata aykın şekilde kafeterya yapıldığı tespit edilmiştir. Mevzuata aykın olarak yapılan yapı hakkında 3194 sayılı kanunun 32 ve 42'nci maddelerinde belirtilen hükümlerinin ivedi olarak uygulanması gerektiği tavsiye edilmektedir.

-2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da belirtilen imara ay kın kafeterya olarak kullanılan alan 12.06.2019 tarihinde yeniden 1 yıllığına kiraya verilmiştir. Ayrıca kiralama sonucunda aynı iş yerine İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  düzenlenmiştir. Yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu, bu nedenle kiralama işleminin ve Ruhsatın iptal edilmesi gerekmektedir.

-2018 Yıllı Sayıştay Denetim Raporunda da belirtildiği gibi özel yapı şeklini gerektiren pansiyon ve düğün salonlarının mevzuatta belirtilen şartlan taşımamasına rağmen faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir.

-Mülkiyeti hazineye ait alan üzerinde yapı kayıt belgesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir. Yapılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu şekilde verilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanma yeniden değerlendirmeye tabi tutulması önerilmektedir.

- İşyeri kiralama ihalelerinde, ihalesi yapılan bağımsız bölüme ait ada parsel bilgileri ile adres bilgilerinin uyuşmazlığı tespit edilmiştir.

-Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işlemlerinde, kullanım alanı bilgisinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İle koordineli şekilde yerinde tespit edilip müşterek onay yapılarak ruhsat eklerine konulması tavsiye edilir.

-Doğrudan temin yoluyla yapılan/yaptırılan İşlerde fiyat teklif belgelerinde tutar, kaşe ve imza eksikliği tespit edilmiştir. Ayrıca fiyat teklifi veren firmaların o alanda faaliyet göstermedikleri halde evrak düzenledikleri görülmüştür, örnek olarak Karasu ilçe sınırlan içerisinde 3 adet hazır beton santrali olduğu halde bu Armalardan teklif dahi alınmadan piyasada taahhüt işi yapan Armalardan teklif alınarak yapım işlerinin bu Armalara yaptırıldığı tespit edilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre rekabetten uzak ve belediye açısından ekonomik yönden faydalı olmadığı sonucuna varılmıştır. 31 Mart seçimlerinden sonra bu usulün açıkça terk edildiği görülmektedir.

-Belediyeye teklif alma sureliyle alınan klimanın faturası düzenlediği halde ödemenin yapılmadığı; buna rağmen klimanın özel kalem personeli tarafından teslim alma tutanağı düzenlendiği görülmüştür. Yapılan harcamalara ait evrakların prosedüre uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından bundan böyle bu gibi iş ve işlemlerden kaçınılması tavsiye edilir

-Belediye bütçesinden ödemesi yapılan konaklama işlemlerinin* Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil* Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinde belirtilen şartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından Belediyeyi denetim için görevlendirilen müfettişlere konaklama ücreti ödendiği anlaşılmıştır. Yapılan bu işlemler mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

-31 Mart seçimleri öncesinde yapılan ve İhale mevzuatı gereğince teklif sahiplerinden vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgenin istenmediği üstelik İhale dışı bırakılması gerekirken sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. Buna mukabil düzenlenen hak edişlerden önce de vergi ve sigorta prim borcu sorgulaması yapılmadığı görülmüş olup bununla birlikte ödemelerinin yapıldığı anlaşılmıştır. 31 Mart seçimleri sonrası bu durumların ortadan kalktığı memnuniyetle gözlemlenmiştir.

-4734 Sayılı kanuna göre açık ihale usulü ile belli istekliler arasında İhale usulü temel ihale usulleridir. Ancak temel ihale usullerinden biri İle alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılması öngörülmüştür. Belediyenin piyasa rekabeti ve yapılan işlemlerdeki şeffaflık ilkesi gereci yararına olacağından bu yöntemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

-Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesinde “Doğal afetler, salgın hastalıklar can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği İdarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması şartlan aranmalıdır. Bu şartlar oluşmadığı halde 31 Mart seçimleri öncesinde Karasu Belediyesi Yolcu ve Yük Taşıma Terminali proje hazırlanması işinin bu kapsamda yaptırıldığı tespit edilmiştir. Böylesi uygulamalar Kamu zararı ve şaibe oluşturacağından bu gibi işlemlerden kaçınılması tavsiye edilmektedir.

-Encümen kararlan incelendiğinde Pazarlık Usulü ile kiralama işlemi yapılması gerekirken ecri misil uygulaması yapılmıştır. Yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu saptanmıştır. -Encümen kararlan incelendiğinde ruhsatsız inşaat tespiti bulunan yapılara İmar Kanunu kapsamında ceza yazılması gerekirken Kabahatler Kanunu’ndan ceza yazıldığı tespit edilmiştir.

-Fen İşleri Müdürlüğü harcamaları incelendiğinde kayar kalıplı bordür yapım işinin 2017 yılı harcamalarında birim fiyatı 51,50 TL’den fatura edildiği görülürken 2019 yılında aynı iş kaleminin birim fiyatı 50 TL’den fatura edildiği tespit edilmiştir. Bu gibi yapım işlerinde minimum maliyet açısından piyasa değerlendirmesinin itina ile yapıldığı görülmüştür. Bundan böyle aynı özenin gösterilmesi tavsiye olunur.

34) Destek Hizmetleri Müdürlüğü harcamaları incelendiğinde 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yapılmış olan kırtasiye atımlarındaki birim fiyatlar ile 31 Mart seçimlerinden sonrasında aynı ürünlere ait birim fiyatlar arasında yan yanya farklar bulunduğu tespit edilmiştir, örnek olarak klasör birim fiyatlan 31 Mart öncesinde 12,5 TL İken 31 Mart sonrasında 6,5 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gibi örneklere birçok kalemde rastlanmıştır. 31 Mart seçimleri sonrası gösterilen hassasiyetin aynı şekilde korunması tavsiye edilmektedir.

-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan Bakanlar Kurulu kararı içeriği dikkate alınarak Belediye Meclisince tabloda gösterilen şekilde norm kadro ihdas edildiği görülmüştür. Norm kadro ihdasına rağmen genel idari esaslara göre yürütülmekte olan asli ve sürekli bazı belediye hizmetlerinin işçiler eliyle yürütüldüğü tespit edilmiştir. Bundan böyle asil ve sürekli görevlere memur atanmasına özen gösterilmesi tavsiye edilmektedir.

-Yapılan incelemelerde Belediyenin mülkiyetinde yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlemelerin yapılmadığı, İlgili taşınmazları ihtiva eden Yönetmelik’in ekinde yer alan taşınmaz icmal cetvellerinin düzenlenmediği; söz konusu taşınmazların tümünün muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür.

-Yapılan araştırmalarda Belediye sınırlan içerisinde olup; asansörü olan bazı otellerin ve kalorifer tesisatı bulunan evlerin emlak vergisine esas vergi hesaplanırken asansör ve kalorifer tesisatı farklarının hesaplamaya dahil edilmediği, bunun sonucunda da emlak vergilerinin eksik tahsil edilerek gelir kaybına neden olunduğu tespit edilmiştir.

-31 Mart Seçimleri öncesinde Kamu yararı gözetmeksizin belirli kişilere doğrudan temin yoluyla yüklü miktarlarda işler yaptırıldığı ve seçimlerden önce ödemelerinin tamamlandığı tespit edilmiştir. 31 Mart Seçimlerinden sonra bahsi geçen konularla ilgili işlerin ve ödemelerin incelemeleri yapılarak adli mercilere aktarılması sağlanmıştır. Yeni dönemde doğrudan temin yolunun bir ihale usulü olarak kullanılmadığı, sadece zaruri hallerde tercih edildiği anlaşılmıştır. Yapılan bu uygulamaya taviz verilmeden devam edilmesi uygun olacaktır.

-Yapılan incelemeler neticesinde Belediyenin Toplam; Piyasa Borcu 22.516.386,70 TL , Vergi Dairesi Borcu 7.205.493,65 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu 5.838.744,74 TL olduğu tespit edilmiştir. 2019 Yılı Bilanço kayıtlan esas alınmıştır.

-5393 sayılı Belediye Yasasının 38/b maddesine göre Belediye Başkanlığınca personel hakkında performans ölçütlerine göre personelin izlenerek ve değerlendirilerek haklarında rapor düzenlenip yine aynı yasanın 18/a maddesine göre belediye meclisine sunulmadığı tespit edilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 12:36

Cihan Ersöz

YORUM EKLE
YORUMLAR
Adnan Yıldız
Adnan Yıldız - 7 ay Önce

Daha iyi fikir sahibi olmak için yorumlar yol göstericidir. Ama burada insanlar yorum yapmaya bile cesaret edemiyorlar. Belediyenin aslı görevinin Kamu hizmeti-halka hizmet olduğu düşünülürse, bazı hususlarda esneklik sağlanmasının sebepleri anlaşılabilir.

SIRADAKİ HABER